ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού (EU) 2016/679

Το διαγνωστικό κέντρο Genelabs Α.Ε εφαρμόζει τις ακόλουθες πολιτικές για την εναρμόνιση της με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων.

Σε αυτή την ιστοσελίδα θα έχετε την δυνατότητα να διαβάσετε τις αρχές λειτουργίας και χρηστής διοίκησης που εφαρμόζει η εταιρεία μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων:
Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται νόμιμα, δίκαια και με διαφανή τρόπο με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση της υπηρεσίας που έχει ζητηθεί από το υποκείμενο.

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για σκοπούς που είναι συγκεκριμένοι, ξεκάθαροι και νόμιμοι και δεν υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Τα προσωπικά δεδομένα είναι επαρκή, σχετικά και περιορισμένα σε ότι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία αποθηκεύουμε και διαχειριζόμαστε είναι ακριβή και τα ενημερώνουμε όποτε χρειαστεί.

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται σε μορφή η οποία επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων όχι για περισσότερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται.

Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η ασφάλειά τους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας αυτών από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη μεταποίηση και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά ή και οργανωτικά μέτρα.

English EN Greek EL