• ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ
  • ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HB)
  • ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ Α2
  • ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ S
  • ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ F (ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΑΙΜΟΣΦΑΡΙΝΗ)
  • ΑΠΤΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
  • ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ
  • ΕΓΚΛΕΙΣΤΑ Hb-H
  • ΔΡΕΠΑΝΩΣΕΩΣ TEST
  • ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
  • ΚΡΥΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ
  • ΚΥΤΤΑΡΑ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΕΩΣ
  • ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  • ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΡΥΘΡΩΝ
  • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΩΝ
  • ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΛΟΝΟΣΙΑ (ΠΑΧΕΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ)
  • ΜΕΣΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (MCV)
  • ΜΕΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ (MCH)
  • ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (MCHC)
  • ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ (BLOOD GROUP)
  • ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ RHESUS
  • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ KELL
  • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ Μ
  • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ Ν
  • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ
  • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
  • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΩΝ
  • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
  • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Μ.ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΝ
  • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΗΣ
  • ΤΚΕ (ESR)
  • ΤΡΑΝΦΕΡΡΙΝΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ/ SOLUBLE TRANSFERRIN RECEPTOR-sTIR
  • ΨΥΧΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΝΕΣ
  • COOMBS ΑΜΕΣΗ
  • COOMBS ΕΜΜΕΣΗ
  • G-6-PD (ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ ΤΗΣ 6-ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ)
  •  Φεριτίνη ορού
  • Σίδηρος ορού
  • SGOT
  • SGPT
  • Αλκαλική φωσφατάση
  • γGT
  • Ουρία αίματος
  • Κρεατινίνη αίματος
  • Χοληστερίνη
  • HDL
  • LDL
  • Τριγλυκερίδια

English EN Greek EL